Monday
17
June
2024
(View: 41197)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41839)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42013)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

ĐI TÌM CHÂN LÝ

Friday, September 3, 201012:00 AM(View: 55530)
di_tim_chan_lyCó một Thượng Đế chăng? Đời sống của tôi có ý nghĩa gì không? Hay mọi việc xảy ra chỉ là ngẫu nhiên? Làm sao tôi có thể tìm được chân lý về sự sống và sự chết? Điều gì sẽ xảy ra khi tôi chết? Kinh Thánh có thật là Lời “ứng cảm” từ Thượng Đế hay đó chỉ là những bản văn triết lý của một nhóm người thời cổ?

Những câu hỏi nầy thường đến với chúng ta ở một điểm nào đó trong cuộc đời. Lời giải đáp của chúng ta đối với những câu hỏi nầy vô cùng quan trọng bởi chúng ảnh hưởng đến những mục tiêu, sự tương giao, sự bình an tâm trí của chúng ta và tối hậu, định mệnh đời đời của chúng ta. Kinh Thánh được xem là Lời ứng cảm từ Thượng Đế, và tuyên bố rằng sứ điệp Kinh Thánh là chân lý tuyệt đối. Vậy nên, rất quan trọng cho mỗi người trong chúng ta nhận định Kinh Thánh thật là Lời của Thượng đế hay không?

Nếu Kinh Thánh là chân lý và Thượng Đế là thực hữu, thì một ngày kia mọi người trong chúng ta sẽ ứng hầu trước Ngài để chịu xét xử theo số phận đời đời của chúng ta – thiên đàng hay địa ngục. Kinh Thánh dạy rằng, tiếp theo sự chết, chúng ta sẽ phải khai trình cùng Thượng Đế về sự đáp ứng của chúng ta thế nào đối với Đấng Cứu thế Jesus và sự cứu độ của Ngài ban cho chúng ta.

Trái lại, nếu Kinh Thánh không phải chân lý và Thượng Đế không thực hữu, thì loài người được tự do sống theo sở thích của họ và nhận lấy những hậu quả của sự lựa chọn trong thế gian nầy. Triết lý về “Hãy ăn, uống và vui chơi vì ngày mai chúng ta sẽ chết” là một phản ứng lý luận của con người sống trong một vũ trụ không Thượng Đế và không mục tiêu. Lời giải đáp cho câu hỏi “Phải chăng Kinh Thánh thật là Lời của Thượng Đế?” thật quan trọng cho mọi người dù chúng ta chấp nhận hay không? Niềm tin của chúng ta là điều quan trọng nhất cho sự sống của chúng ta, bởi niềm tin đó minh xác những quyết định và hành trình của chúng ta trong cuộc đời. Nếu chúng ta thay đổi các niềm tin lâu đời trong chúng ta, chúng ta sẽ thay đổi các hành động, các quyết định, và chiều hướng cuộc đời chúng ta.

Có phương cách nào để xác định chân lý về Thượng Đế và Kinh Thánh? Những tài liệu sưu khảo sau đây sẽ kiểm chứng những khám phá khoa học lạ lùng, xác minh rằng Kinh Thánh có năng quyền và được ứng cảm bởi Thượng Đế. Một số người bằng lòng noi theo niềm tin mù quáng căn cứ trên những tín lý của tổ phụ họ. Dù vậy, nhiều người trong chúng ta muốn khảo sát các vấn đề nầy để minh định lời giải đáp cho những câu hỏi quan trọng đó.
 
LÀM SAO THƯỢNG ĐẾ BÀY TỎ CHÍNH NGÀI CHO NHÂN LOẠI?
 

Chúng ta hãy làm một cuộc khảo nghiệm để xem xét câu hỏi làm sao Thượng Đế bày tỏ chính Ngài cho nhân loại, nếu Ngài là thực hữu? Sau khi sáng tạo vũ trụ và loài người, làm sao Thượng Đế bày tỏ chính Ngài và chỉ thị cho các tạo vật của Ngài? Ngài có thể chọn cách nói với từng cá nhân trong hàng tỉ người thuộc mọi thế hệ, song cách nầy có vẻ không thực tiễn. Mặt khác, Thượng Đế có thể chọn một số người trong một thời gian và cảm ứng họ để trung thực ghi chép lại những chỉ thị của Ngài cho phần còn lại của nhân loại. Rõ ràng, cách chọn thứ hai thực tiễn nhất.

Dù vậy, có một vấn đề khác mà Thượng Đế gặp phải trong việc bày tỏ thiên ý của Ngài cho nhân loại. Làm sao Ngài có thể chứng minh rằng Kinh Thánh là sự mặc khải hợp pháp của Ngài cho nhân loại? Vấn đề là làm điều nào tốt nhất để phân biệt Kinh Thánh thật sự cảm ứng từ Thượng Đế, khác hơn nhiều sách tôn giáo sản xuất bởi các triết gia tôn giáo qua nhiều thế kỷ. Tôi tin rằng giải pháp khá rõ ràng: Thượng Đế muốn xác nhận sự mặc khải thật của Ngài bằng cách ký tên trên những trang Kinh Thánh. Chữ ký của Thượng Đế gồm những chứng cớ, kiến thức và hiện tượng trong nội dung Kinh Thánh mà không một người nào (không được trợ giúp) có thể viết được. Nói cách khác, Kinh Thánh đích thật phải gồm những chứng cớ siêu nhiên trong nội dung, mà không một người nào (ngoài sự thông sáng của Thượng Đế) có thể tạo thành.

Thật thích thú, Kinh Thánh gồm có lời tuyên bố trực tiếp từ Thượng Đế rằng Ngài đã cung cấp loại chứng cớ siêu nhiên chính xác nầy như là bằng chứng không thể sai lầm về sự cảm ứng Kinh Thánh và các quyền phép thiên thượng để nói trước các biến cố tương lai qua các tiên tri của Ngài.

Hai mươi lăm thế kỷ trước, Tiên tri Isaiah ghi lại lời tuyên bố lạ lùng nầy từ Thượng Đế: “Hãy nhớ lại những việc trước kia của thời xưa: bởi Ta là Thượng Đế, và không ai khác; Ta là Thượng Đế, và không ai giống như Ta. Những việc thời cuối đã được tiên báo từ nguyên khởi; và những điều chưa thành tựu đã được công bố từ những thời xa xưa, rằng: ‘Lời khuyên bảo của Ta sẽ vững bền, và Ta sẽ thể hiện hết thảy mọi điều Ta đẹp lòng” (Isaiah 46:9,10). Trong đoạn nầy, Thượng Đế tuyên bố rằng lời tiên tri đã ứng nghiệm là một chứng cớ tuyệt đối rằng Kinh Thánh được cảm ứng từ Chúa, bởi không ai, ngoại trừ Chúa, dù con người hay Satan, có thể nói trước chính xác những biến cố trong tương lai. Rất quan trọng, vì trong hằng trăm quyển sách tôn giáo ngoài Kinh Thánh, không quyển nào có những lời tiên báo chi tiết về các biến cố tương lai. Lý do thật giản dị. Mọi cố gắng của con người để nói tiên tri chính xác về tương lai, luôn luôn kết thúc bằng sự thất bại đáng tiếc. Các tác giả của những sách tôn giáo khác cho thấy rằng họ đã không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Họ khôn ngoan tránh phô bày chính mình để khỏi bị chế nhạo vì đã tạo ra những điều có thể bị minh chứng là tiên tri giả. Thượng Đế là Đấng duy nhất biết rõ tương lai cũng như quá khứ.

Tài liệu biên khảo nầy cho thấy Kinh Thánh gồm một số bằng chứng tuyệt đối xác nhận Kinh Thánh là Lời được ứng cảm và có năng quyền của Thượng Đế. Hàng trăm điều tiên tri đã được ứng nghiệm là những bằng chứng cụ thể và mạnh mẽ nhất của sự cảm ứng thiên thượng. Dù vậy, còn một số chứng cớ khác được phát giác và không thể chối cãi rằng Thượng Đế duy nhất có thể ứng cảm các tác giả thời cổ để ghi lại sứ điệp của Ngài trong Kinh Thánh.
 
Kinh Thánh gồm có các đặc tính của sự mặc khải đích thực từ Thượng Đế.
 

Làm sao Thượng Đế xác nhận sứ điệp của Ngài hầu cho những người đa nghi có thể đương nhiên được bảo đảm rằng Kinh Thánh thật sự từ Thượng Đế, mà không đơn sơ là những suy luận của các triết gia tôn giáo? Làm sao Thượng Đế bày tỏ sự thực hữu và bản chất thiên thượng của Ngài, những phán lệnh cho nhân loại và chứng minh rằng cách truyền thông nầy thật sự từ Thượng Đế?

1. Khải thị được viết ra về bản chất và những phán lệnh của Thượng Đế được lần hồi biểu hiện từng bước một cho một loạt các nhân vật được chọn cẩn thận qua thời gian mười sáu thế kỷ. Các nhân vật nầy liên hệ mật thiết với nhau bởi chủng tộc và niềm tin giúp dễ dàng cho sự qui tụ, nhóm họp, bảo tồn và phối trí sự mặc khải được viết ra từ Thượng Đế suốt thời gian nầy. Chúa chọn những người Jews (Do thái giáo), một chủng tộc nhỏ tinh túy đã bảo toàn dân tính qua nhiều thế kỷ, là những người trung tín bảo vệ những khải thị được viết ra từ Ngài.

2. Mặc dù những tương thông thiêng liêng của Ngài được truyền đạt bằng ứng cảm đến những cá nhân người Jews, những truyền đạt đó được ghi chép bằng một hình thức trường tồn, hầu cho những người viết đương thời và các thế hệ mai sau có thể xem xét và khảo nghiệm.

3. Những tương thông thiêng liêng nầy nhiều khi được cặp theo những phép lạ siêu nhiên để minh chứng căn nguyên từ Thượng Đế.

4. Khải thị nầy gồm những bằng cớ chứng minh rằng Thượng Đế là tác giả tuyệt đối. Kinh Thánh chứa đựng những tin tức không một con người nào có thể viết được nếu không có sự cảm ứng thiêng liêng.

5. Kinh Thánh chứa đựng hằng ngàn điều tiên tri chi tiết về các biến cố, đã được chính xác thành tựu nhiều năm sau khi được tuyên báo. Sự ứng nghiệm đó minh chứng rằng Thượng Đế đã ứng cảm Kinh Thánh. Không ai ngoài Thượng Đế có thể tiên tri chính xác như vậy.

6. Thượng Đế ứng cảm những người viết để ghi lại sự thông sáng và chân lý thâm sâu của Ngài đã truyền qua sự thông sáng của loài người.

7. Thánh Linh Thượng Đế biến đổi cách siêu nhiên đời sống của hằng triệu người dâng mình cho sự mặc khải Kinh Thánh.

8. Mục đích chính của Kinh Thánh là khải thị chương trình của Thượng Đế về sự cứu độ. Dù vậy, bất cứ lúc nào Kinh Thánh liên hệ đến lịch sử, khảo cổ, thiên nhiên, hay khoa học, thì Kinh Thánh cho thấy trước rằng những điều đó chân thật và có thể phối kiểm. Những điều Kinh Thánh bày tỏ đó thuộc những thời kỳ khá lâu trước khi con người đầu tiên ghi lại.

9. Sự thông sáng, tri thức và các giáo lý của Kinh Thánh công bố rõ ràng tính chất nguyên thủy siêu nhiên cho bất cứ ai chân thành tìm kiếm lời giải đáp những câu hỏi sâu nhiệm về cuộc đời. Những con người thông sáng nhất của mọi nền văn hóa và mọi thời kỳ đã tận tụy với các chân lý nầy.

10. Kinh Thánh công bố hàng ngàn năm trước các kiến thức tiến bộ về y khoa và vệ sinh. Từ Kinh Thánh, các kiến thức y khoa đó đã cứu hằng triệu mạng sống của những người biết nghe theo những lời giáo huấn thiêng liêng qua nhiều thế kỷ từ khi Kinh Thánh được chép ra. Thêm vào đó, giá trị của các phán lệnh cứu sống con người vẫn còn được minh chứng trong thế kỷ nầy.

11. Một cuộc khảo sát cẩn thận những tên và số trong bản văn Kinh Thánh cho thấy những mật mã và ký hiệu toán học đặc biệt phức tạp đến độ không một con người hay siêu điện toán nào có thể tìm ra những phát minh đó. Phần nhiều các ký hiệu nầy không được thấy rõ, và xảy ra qua một loạt các Sách trong Kinh Thánh được nhiều ký thuật gia khác nhau viết lại qua nhiều thế kỷ. Không một khả năng nào của loài người có thể giải đoán các sự kiện kỳ bí nầy, ngoại trừ sự ứng cảm thiên thượng.

12. Gần đây các khoa học gia điện toán người Jews (Do thái giáo) đã khám phá một loạt các sứ điệp mã hóa ở những khoảng cách bằng nhau, tiềm ẩn bên dưới nội dung nguyên bản Hebrew của Kinh Torah (năm sách đầu tiên trong Kinh Thánh Cựu Ước). Thượng Đế đã ứng cảm các ký thuật gia dùng những từ và những chữ chuyên biệt mà họ không biết, để trình bày những chữ và mật mã toán học phức tạp lạ lùng chưa từng thể hiện. Những dữ kiện nầy đã được cẩn thận giấu kín cho tới thế kỷ nầy khỏi mắt loài người, sự phát triển toán học và sự phân giải của siêu vi tính. Sự khám phá về những khuôn mẫu phức tạp của “các bánh xe trong vòng các bánh xe” nầy cho thấy những chứng minh kỳ thú mang đến một lập luận vững vàng về sự ứng cảm thiêng liêng của Kinh Thánh. Các khoa học gia tuyên bố rằng những khuôn mẫu đó quá phức tạp nên không thể thực hiện bởi loài người. Hơn nữa, trong khi những khuôn mẫu lạ lùng nầy hiện hữu trong bản văn Hebrew của Kinh Torah, thì không bản văn huyền bí nào khác có như vậy, và những khuôn mẫu đó cũng không thể tìm được trong bất cứ bản văn Hebrew của dân gian hay tôn giáo nào khác. Sự kiện lạ lùng nầy cung cấp một bằng chứng mạnh mẽ rằng có sự cảm ứng thiêng liêng trên con người để ghi lại Kinh Thánh.

13. Trong văn chương bình thường của loài người, đương nhiên các tác giả cố gắng trình bày về chính họ trong những hình ảnh tốt đẹp nhất. Dù vậy, các nhân vật Kinh Thánh lại được trình bày “lộ liễu xấu xa,” thường cho thấy họ như yếu đuối, lo sợ, và thiếu sáng suốt. Khó tìm được trong loài người, những tác giả trình bày chính họ ngay thẳng như vậy. Thêm vào đó, sự khải thị Kinh Thánh gồm có nhiều chi tiết phức tạp và trùng hợp bất ngờ trong những câu chuyện, có thể bỏ qua dễ dàng, song lại chứng minh tính cách đáng tin trọn vẹn trong các ký thuật lịch sử.

14. Mặc dù được ký thuật bởi bốn mươi bốn người trên mười sáu thế kỷ, toàn bộ Kinh Thánh cho thấy một sự khải thị liên tiến và đồng nhất, chặt chẽ từ Sách Sáng Thế đến Sách Khải Thị để bày tỏ chương trình cứu chuộc của Thượng Đế cho nhân loại. Các Sách trong Kinh Thánh Cựu Ước liên tiếp nói về một Vị Vua Giải Cứu đến để cứu chuộc con dân Ngài. Kinh Thánh Tân Ước trình bày sự thành tựu những điều thiên thượng đã tiên tri về đời sống, sự chết, và sự sống lại của Chúa Jesus, Đấng Giải Cứu. Sự đồng nhất về thần học và tiêu điểm của sứ điệp cứu chuộc trong suốt Kinh Thánh mạnh mẽ minh chứng rằng chỉ có một tác giả duy nhất đã tạo nên văn bản nầy. Chứng cớ tổng hợp trình bày trong sách nầy cho thấy Thượng Đế là tác giả duy nhất đã cảm ứng những người viết Kinh Thánh.

Ba ngàn năm qua, Vua David, vị vua vĩ đại của Israel, đã bày tỏ tính cách của những Lời do Thượng Đế cảm ứng: “Luật pháp của Chúa là toàn hảo, cải hóa linh hồn. Chứng cớ của Chúa là chắc chắn, khiến kẻ chơn chất trở nên khôn ngoan. Các qui tắc của Chúa là công chính, làm vui thỏa trái tim: phán lệnh của Chúa là thanh khiết, soi sáng những cặp mắt. Sự kính sợ Chúa là trong sạch, tồn tại đời đời. Những phán xét của Chúa là chân thật và công chính. Thật vậy, chúng phải được quí trọng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, cũng ngọt hơn mật và tàng ong. Hơn nữa, nhờ chúng mà tôi tớ Ngài được cảnh giác, và khi gìn giữ chúng thì được phần thưởng lớn” (Thánh Thi 19:7-11).
 
Trích dịch từ The Signature of God của Grant R. Jeffrey.
Send comment
Your Name
Your email address
Paul McGuire, một nhà sản xuất phim độc lập ở Hollywood, tác giả cuốn phim khoa học giả tưởng được chọn là một phim đắt khách nhất tại Đại hội Điện ảnh Cannes. McGuire đã hoạt động đắc lực trong phong trào Tân thế hệ và đã thử nghiệm trước tiên về Vũ trụ Giao cảm (Cosmic Consciousness), Hồn giao Cách cảm (Mental Telepathy), Chiêm tinh Chiếu mệnh (Astro Projection), Biến trạng Cảm thức (Altered states of Consciousness)