Thursday
18
July
2024
(View: 41389)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42075)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42203)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 9, 20207:07 PM(View: 6977)
Sunday, January 12, 20207:15 PM(View: 7417)
Sunday, January 5, 20206:26 PM(View: 7387)
Sunday, December 29, 20196:35 PM(View: 7432)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62859)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 65130)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62604)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59817)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56705)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 60328)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 5968)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 6089)