Monday
15
July
2024
(View: 41372)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42053)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42186)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP

Thursday, September 16, 201012:00 AM(View: 5706)


Trước khi học, Bạn cầu nguyện xin Chúa soi dẫn và bày tỏ cho Bạn hiểu được chân lý Kinh Thánh.

Bạn nên cẩn thận đọc câu hỏi, xong đọc câu Kinh Thánh ít nhất hai lần. Bạn nên lớn tiếng đọc Lời Chúa giúp tâm trí Bạn được tác động mạnh mẽ hơn.

Bạn nên học tập thường xuyên và liên tục. Nếu thiếu một Bài, chương trình học của Bạn bị gián đoạn, và sự hiểu biết của Bạn sẽ không trọn vẹn.

Khi hoàn tất một Bài hoặc một Chương, Bạn nên tóm lược trong trí nhớ những điều mới học được.

Lợi ích nhận được trong sự học tập Lời Chúa tương đương với thời gian và cố gắng của Bạn.

MẪU GHI DANH

Ngày:
Số Học Bạ:
Họ và Tên: Nam:Nữ:
Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
Nơi cư ngụ: Quốc gia:
Địa chỉ gửi thư:
Email:

Điện thoại (Nhà): (Di động):
Ngày qui phục Chúa: Ngày chịu Báp têm:
Bạn muốn hoàn tất chương trình Học Kinh Thánh để cấp văn bằng?
Tên Hội Thánh: Giáo Hội:
Mục sư Quản nhiệm:

CÁC MÔN HỌC KINH THÁNHI.- CÁC BÀI HỌC CĂN BẢN
Số Thứ Tự: Môn Học Số Chứng Chỉ Ngày Cấp Điểm Ghi Chú
CB#01 Nhập Môn (Không có chứng chỉ)


CB#02 Đời sống tín đồ ICB#03/1a Phúc Âm Mathew ICB#03/1b Phúc Âm Mathew IICB#03/2
Phúc Âm Mark
CB#03/3a Phúc Âm Luke ICB#03/3b Phúc Âm Luke IICB#03/4 Phúc Âm JohnCB#04 Sứ Vụ ICB#05 Sứ Vụ IICB#06 Thư tín GalatiCB#07 Thư tín Phil,Côlô,Phil.CB#08 Thư tín Hêbrơ &GiacơCB#09 Thư tín Giăng & GiuđCB#10 Thư tín ÊphêsôCB#11 Thư tín Côrinhtô ICB#12 Thư tín Côrinhtô IICB#13 Thư tín Phierơ I&IICB#14 Thư tín Têsalô I&IICB#15 PhúcÂm Nhất Lãm ICB#16 PhúcÂm Nhất Lãm IICB#17 Thư tín Tim. I&II,TítCB#18 Sử Kinh Rutơ & ÊxtêCB#19 Châm NgônCB#20 Sử Kinh Era & Nêhmi
II.- CÁC BÀI HỌC TRUNG CẤP

TC#01 Kinh Thánh Tiên triTC#02 Sự chữa lành Thiên thượngTC#03 Cá nhân Chứng Đạo
TC#04 Đức Thánh Linh
TC#05 Đời sống Tín đồ II
TC#06 Thư tín Rôma I
TC#07 Thư tín Rôma II
TC#08 Sử Kinh Sáng thế
TC#09 Hành hương Du xuất
TC#10 Kinh luật Hebrew I
TC#11 Kinh luật Hebrew II
TC#12 Kinh luật Hebrew III
TC#13 Sử Kinh Kiểm Dân
TC#14 Sử Kinh Truyền Luật
TC#15 Tiên tri Êsai I
TC#16 Tiên tri Êsai II
TC#17 Tiên tri Đaniên
TC#18 Khải thị
TC#19 Sử Kinh vào Đất hứa
TC#20 Tiểu Kinh Tiên Tri I
TC#21 Tiểu Kinh Tiên Tri II
TC#22 Tiểu Kinh Tiên Tri III
TC#23 Tiểu Kinh Tiên Tri IV
TC#24 Tiểu Kinh Tiên Tri V
TC#25 Tiểu Kinh Tiên Tri VI
TC#26 Tiên Tri Ê-xê-chi-ên I
TC#27 Tiên Tri Ê-xê-chi-ên II
TC#28 Tiên Tri Ê-xê-chi-ên III
TC#29 Cuộc đời David I
TC#30 Cuộc đời David II
TC#31 Tiểu Kinh về Gióp
TC#32 Tiên Tri Giêrêmi I
TC#33 Tiên Tri Giêrêmi II
TC#34 Tiên Tri Giêrêmi III
TC#35 Sử Kinh Các Vua I
TC#36 Sử Kinh Các Vua II
TC#37 Sử Kinh Các Vua III
TC#38 Sử Kinh Các Vua VI
TC#39 Bài ca Salomon (Nhã Ca)
TC#40 Sử Kinh Giô suê
TC#41 Tiên Tri Samuên & Saulơ I
TC#42 Tiên Tri Samuên & Saulơ II
TC#43 Các Quan Án
TC#44 Thánh Thi I
TC#45 Thánh Thi II
TC#46 Thánh Thi III
TC#47 Truyền Đạo I
TC#48 Truyền Đạo II
TC#49 Đời sống Tín Đồ III
TC#50 Gia đình Tín hữu I
TC#51 Gia đình Tín hữu II
TC#52 Gia đình Tín hữu III
TC#53 Gia đình Tín hữu IV
TC#54 Gia đình Tín hữu V
TC#55 Cầu nguyện theo Kinh thánh I
TC#56 Cầu nguyện theo Kinh thánh II
TC#57 Mục vụ Chấp sự
TC#58 Đời sống Tín Đồ IV
TC#59 Đời sống Tín Đồ V
TC#60 Phúc Âm Vương quốc Thượng Đế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ

CỦA CHÚA CỨU THẾ JESUSNHẬP MÔN

(BÀI HỌC CĂN BẢN - CB # 01)

Bài học nầy dành cho những ai thành thật muốn biết về Đấng Cứu Thế Jesus rõ ràng hơn và muốn hiểu Thánh Ngôn của Đức Chúa Trời sâu nhiệm hơn. Đức Chúa Jesus phán: “Những Lời Ta phán cùng các ngươi, đó là Thần Linh và Sự Sống” (Giăng 6:63b). Chúng tôi cầu mong khi Bạn học Lời Ngài, Lời đó sẽ trở nên Sự Sống cho Bạn và đáp ứng mọi nhu cầu của Bạn.

1. Điều gì có thể xảy đến cho chúng ta nếu chúng ta không hiểu biết lời Kinh Thánh? (Mat. 22:29)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Tại sao chúng ta phải giấu lời Chúa trong lòng? (Th. Thi 119:11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Lời Kinh Thánh đến từ đâu? ( II Tim. 3:16)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Kinh Thánh hữu ích cho bốn điều: (II Tim. 3:16)
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Tại sao người thế gian không thể hiểu biết Lời của Đức Chúa Trời? (I Côr. 2:14)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Bằng cách nào chúng ta có thể tự lừa dối mình trong việc học Lời Chúa? (Gia cơ 1:22)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Chúng ta nên học Kinh Thánh hơn bất cứ sách nào khác vì Kinh Thánh là: (I Têsa. 2:13 & Giăng 17:17)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Muốn được Chúa chấp nhận Bạn phải làm gì? (II Tim.2:15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Lời Chúa tồn tại bao lâu? ( Êsai 40:8 & I Phierơ 1:24, 25 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Ai là người thật sự yêu mến Chúa? (Giăng 14:21)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Tại sao Lời Kinh thánh được viết cho chúng ta? (Giăng 20:31)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Lời Chúa sẽ giúp gì cho mỗi cá nhân? (Công vụ 20:32)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Người ta nói gì về Phúc âm của Đấng Christ? (Rôma 1:16)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Tại sao loài người bị lạc lối (hư mất)? (Giăng 16:9, 3:36)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Tội nhân cần phải làm gì? (Rô ma 10: 9-10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Làm thế nào để được tha tội? (I Giăng 1: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Phải chăng mọi người đều là tội nhân cho đến khi họ nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa? (I Giăng 1:8 & Rô ma 3:23)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Đức Chúa Jesus đã dạy điều gì cần thiết cho chúng ta để thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời? (Giăng 3:3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 19. Điều nào làm bằng chứng cho kinh nghiệm tái sanh này? (II Côr 5:17)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng ta từ chối Đấng Christ? (II Tim 2:12 & Math 10: 33)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Chúng ta có thể biết rằng chúng ta được cứu không? (I Giăng 5: 13)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Chúng ta phải làm gì để được ở với Chúa? (I Giăng 1: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Bổng lộc (tiền công) của tội lỗi là gì? (Rôma 6:23a)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Quà tặng của Đức Chúa Trời là gì? (Rôma 6:23b)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Chúa đã phó sự sống của Ngài cho những ai? (Luca 19:10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Chúng ta phải làm gì để nhận sự cứu rỗi? ( Khải huyền 3: 20)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Đức Chúa Trời dạy gì về sự cứu rỗi qua những việc thiện hay công đức cá nhân?
a. (Galati 2: 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. (Tít 3: 5 – 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. ( Êphêsô 2: 8-9). . . . . . . . . . . . . . . . .
d. (II Timôthê 1: 9). . . . . . . . . . . . . . . . .
28. Đấng Christ còn làm gì ngoài sự tha tội khi chúng ta được cứu? (I Giăng 1: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Chúng ta nên tránh điều gì? (I Tês 5: 22)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Điều gì làm sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi? (I Giăng 1: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. Căn bản nào giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện? (Giăng 16: 23)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Những điều kiện cần thiết cho sự cầu nguyện hiệu quả ?
a. (Mác 11: 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. (Gia cơ 1: 6-7). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. (Math 21: 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Một điều kiện khác cho lời cầu xin được hiệu quả? (I Phie ơ 3: 12 & I Timôthê 2:8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34. Nhược điểm nào trong chúng ta khiến chúng ta bỏ cầu nguyện? (Math 26 : 41)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35. Điều nào cản trở lời cầu nguyện của chúng ta? (Thi thiên 66: 18)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Điều nào thường cướp mất năng lực của lời cầu nguyện? (Gia cơ 4: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Lúc nào chúng ta phải cầu nguyện? (Luca 18: 1 & Êphêsô 6: 18)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Kinh thánh dạy chúng ta nên cầu nguyện cho một số vấn đề gì?
a. (Gia cơ 1: 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. (Math 5: 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. (Philíp 4: 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. (Gia cơ 5: 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. Chúng ta có nên lớn tiếng cầu nguyện và thờ phượng Đức Chúa Trời? (Công vụ 4: 23- 24 & Thi thiên 47: 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. Đấng Christ giao mạng lệnh gì cho hết thảy tín đồ? (Math 28:19)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. Tại sao Đức Chúa Jesus chịu Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm) (Math 3: 13-15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. Ai đã ban Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm) cho Chúa Jesus?(Math 313, 14)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. Trước khi chịu Phép Trầm Mình Trong Nước, chúng ta phải hết lòng tin điều gì? (Công vụ 8: 36-38; 16: 31)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44. Có phải Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm) cứu chúng ta và làm sạch tội chúng ta. Điều nào giúp chúng ta được sạch tội? (I Giăng 1: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Bạn nghĩ lúc nào một người tín đồ phải chịu Phép Trầm Mình Trong Nước (Báp-têm)? (Công vụ 8: 36, 37; 16: 31 33)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. Sau khi tin nhận Đức Chúa Jesus, người tín hữu phải làm gì? (Giăng 1: 40 - 42 & Mác 5:19)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Đức Chúa Jesus dạy chúng ta phải nói gì về chính Ngài cho những người khác? (Math 10: 32, 33)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. Tại sao chúng ta phải nói cho những người khác về Đức Chúa Jesus Christ? (Rôma 6:23)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. Đức Chúa Jesus giao cho chúng ta “Đại sứ mạng” nào? Hãy viết ra (Mác 16:15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50. Có phương cách nào khác giúp con người được cứu ngoài Chúa Jesus không? (Giăng 14: 6 & Công vụ 4: 12)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Tại sao Đức Chúa Jesus đã đến thế gian? (Luca 19: 10 & Math 20: 28)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Đức Chúa Jesus cứu con người khỏi tội bằng cách nào? (I Giăng 1: 7 & I Phierơ 1: 18,19)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. Điều gì giục lòng Đức Chúa Trời ban Con Ngài (Đức Chúa Jesus) cho chúng ta? (Giăng 3: 16 & Rôma 5:8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54. Có phải Đức Chúa Jesus được sai xuống thế gian để phán xét tội nhân không? (Giăng 3: 17)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Có phải ý muốn Đức Chúa Trời là con người phải chết trong tội lỗi của họ? (II Phierơ 3: 9) Hãy viết phần hai của câu Kinh Thánh nầy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. Đức Chúa Jesus dạy gì về con người có thể được Ngài chấp nhận? (Giăng 6: 37)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. Liệt kê một số điều Đức Chúa Jesus dạy chúng ta về chính Ngài:
a. (Giăng 6:51). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. (Giăng 8: 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. (Giăng 10: 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. (Giăng 10: 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e. (Giăng 11: 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58. Đức Chúa Jesus dạy rằng Ngài được xức dầu để làm gì? (Luca 4: 18- 19)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Phải chăng hết thảy mọi người đều được cứu, bởi Chúa Jesus đã chịu chết cho cả thế gian? (Mác 16: 16)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Con người phải làm gì để được cứu ?
a. (Công vụ 16 : 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. (Rôma 10: 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. (Rôma 10: 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Học thuộc lòng những câu Kinh thánh sau đây và viết lại bằng trí nhớ:
a. (II Timôthê 2: 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. (Giăng 20: 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. (Giăng 3: 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. (Mác 12: 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chúng tôi tin chắc rằng bài học nầy giúp Bạn tăng trưởng trong kiến thức và trong đức tin nơi Đấng Cứu Thế Jesus. Chúng tôi khuyến khích Bạn nên tiếp tục học tập và thực nghiệm sâu rộng hơn trong Lời Chúa.
Send comment
Your Name
Your email address
Thursday, September 16, 201012:00 AM(View: 5734)
Chúng ta phải quyết định bắt đầu ngay bây giờ. Muốn gia tăng gấp đôi số giáo hữu trong Hội Thánh là một giấc mơ lạ lùng. Dù vậy, để đạt được mục tiêu đó, giấc mơ phải trở thành sự thật. Có người nói rằng: “Sự khác biệt giữa người nằm mơ và người nhận khải tượng là khi thức giấc, người nhận khải tượng bắt đầu hành động”. Hãy cổ động tất cả tín hữu và những người chưa được cứu đến tham gia (từ thiếu niên đến lão niên, từ Mục sư đến người tân tòng) cả trong và ngoài Hội Thánh. Có nhiều người chưa tin Chúa hoặc có nhu cầu cần đến Chúa cũng đến dự thính. Chương trình này gồm có những bài học Căn bản và bài học Trung cấp.
Friday, September 3, 201012:00 AM(View: 5903)
Niềm ưu tư đó trĩu nặng trong lòng Người Hầu Việc từ khi đuợc Chúa kêu gọi phụng sự Ngài. Suốt quãng đường dài, tuy cô đơn, song được buồn vui trong Chúa, Ngtười hầu việc đã thấy bất năng, vô phương giải tỏa niềm ưu tư! Nhưng, ý Chúa khác hơn ý người. Ngài biết khả năng và sức lực con người. Ngài có chương trình và thời điểm cho mỗi người.