Monday
15
July
2024
(View: 41372)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42053)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42186)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

VNTKTHV - Mẫu Đơn Ghi Danh & Tự Lượng Giá

Monday, September 11, 20171:25 PM(View: 2050)

Download: VNTKTHV - Mẫu Đơn Ghi Danh & Tự Lượng Giá (Mar.26-2014)

(Dán ảnh)                                 VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC & TỰ LƯỢNG GIÁ

 

I. -   TƯ LIỆU CÁ NHÂN:

 

Họ:  ….……………….  Tên: ……….………………..  Tên lót: …………………  Số bộ ghi danh: .….…….

Số Xã hội (Căn cước): ……………..  Địa chỉ:   .................................................................................................

Thành phố:……………………  Tỉnh lỵ:  ……………..   Quốc gia: ..…………  Email:  …….…….………..

Ngày sanh: ….…………. Tuổi: …… Phái: ……… Tình trạng hôn nhân: .………….. Số nguời hệ thuộc:…..

Điện thoại: (văn phòng) ……………….  (tư gia) ………………  (di động)  ..………………………………..

Chủ sở (việc làm) hiện tại:……………………… Địa chỉ (nơi làm việc): …………………… ………………

Nhận biết Đấng Christ là Chúa Cứu Chuộc cá nhân Bạn bao lâu rồi?   ..............................................................

 

Mô tả vắn tắt kinh nghiệm trong sự cứu độ của Bạn:...........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

Bạn có tin Kinh Thánh là lời đuợc cảm ứng từ Đức Chúa Trời, và là thẩm quyền chung kết trên tất cả những

sự việc về đức tin và đức hạnh không?..................................................................................................................

Mỗi tuần Bạn trung tín tham dự bao nhiêu buổi nhóm tại hội thánh?   ............    Bạn thường xuyên hỗ trợ Hội

Thánh địa phuơng của bạn bằng cách nào? Thập phân?  .......  Dâng hiến? ......... Cách khác ………………….

Tại sao bạn muốn tham gia Truờng Đại học Thánh Kinh Toàn Cầu? (GBI)   ......................................................

 

II. -   CÁC CHƯƠNG TRÌNH CẤP ĐẲNG

 

Bạn muốn ghi danh vào Chương trình cấp đẳng chuyên biệt nào? ……………………………………………..

 

III. -   HỌC VẤN TỪ TRƯỚC

 

Nên đính kèm những bản sao “chuyển điểm” (transcripts) nếu có, hoặc chuyển tới Việt Nam Thánh Kinh

Thần Học Viện, càng sớm càng tốt. Đoạn tư liệu nầy phải được điền vào đầy đủ. Xin chớ ghi câu: “Xem Tài

Liệu Đính Kèm.”

 

Trường Trung Học:   ……………………………………………………   Ngày tốt nghiệp:   ………………...

Thành phố:  …………………………………….   Tỉnh lỵ:  ………………….    Quốc gia:  ………………….

 

Đại Học:       Địa Điểm:     Ngày Tháng:     Môn Chính:      Trình Độ:      Đơn Vị:       Lục/Tam Cá Nguyệt

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

IV. -   CÁC VĂN KIỆN TƯ LIỆU

 

Hãy điền đầy đủ vào các hàng trống duới đây, ghi rõ mỗi tiết mục đã đuợc hay sẽ đuợc gởi đến Việt Nam

Thánh Kinh Thần Học Viện ngày nào?

 

Văn Kiện                               Ngày Nộp Từ Trước                   Ngày Kèm Theo Đơn                Ngày Sẽ Gởi

 

1.  Thư Giới Thiệu của Mục sư    -----------------                              -----------------                         --------------

             

2.  Bản Tư Vấn Kín Nhiệm           ------------------                             -----------------                         --------------

       

3.  Bằng Cấp Trung Học               ------------------                             ------------------                        -------------- 

 

4.  Bản Chuyển Điểm                    ------------------                             -------------------                      ---------------           

       của Truờng Đại học 

 

      V.   NHỮNG KINH NGHIỆM HỌC TẬP VÀ THỰC HÀNH

 1.                
 2.           1.   Liệt kê bất cứ khoá huấn luyện Cứu Thế giáo chính qui nào: Trường lớp, Hội thảo, Hội đồng v.v…mà bạn
 3.                 đã hoàn tất hay đuợc giảng dạy. Liệt kê tựa đề, loại tư liệu giảng dạy, cơ quan bảo trợ khoá học, thời gian
 4.                 khóa học, các chứng chỉ hay văn bằng nhận đuợc. Đừng liệt kê những môn mà bạn đã nhận các tín chỉ đại
 5.                 học. Nếu cần, nên viết thêm trên những trang giấy rời.                              
 6.                 ...……………………………………………………………………………………………………………….
 7.                 ...……………………………………………………………………………………………………………….                           
 8.                 ...…….…………………………………………………………………………………………………………
 9.               
 10.         2.   Trong trang sau đây, hãy liệt kê các tham gia trước kia của Bạn trong Hội thánh, như học Kinh Thánh, dạy
 11.               Trường Chúa nhật, hoặc lớp Kinh Thánh tráng niên, truyền giảng, mục vụ v.v… Đừng liệt kê những môn
 12.               mà bạn đã nhận được các tín chỉ Đại học. Đừng liệt kê những môn mà Bạn đã có trong hồ sơ với Viện
 13.               Thánh Kinh Toàn Cầu. Nếu cần, nên viết thêm trên những trang giấy rời.                                
 14.               ....………………………………………………………………………………………………………………..                                    
 15.               ...……..………………………………………………………………………………………………………….           
 16.               ..………………………………………………………………………………………………………………….
 17.  
 18.            3.  Liệt kê những ngoại ngữ mà bạn nói, đọc và/hay viết. Nói rõ mức độ về khả năng và phương cách mà Bạn đã
 19.             học mỗi ngôn ngữ.               
 20.             ..…………………………………………………………………………………………………………………...            
 21.             ..……………………………………………………………………………………………………………............              
 22.             ..…..………………………………………………………………………………………………………………..       
 23.  
 24.        4.  Nếu tôi đuợc chấp nhận làm sinh viên của GBI, tôi hiểu rằng không hơn một phần ba tổng số tín chỉ cần thiết
 25.             để đuợc tốt nghiệp, có thể đuợc chuyển từ truờng hay viện đại học nào khác (ở bất cứ trình độ nào).
 26.  
 27.   
 28.             Ký tên:   ………………………………..                                                      Ngày:   ………….………….
 29.  
 30.  
 31.             Bạn không nên giới hạn chính mình trong các lãnh vực liệt kê trong mẫu nầy. Nếu bạn có thêm tin tức nào
 32.             mà Bạn cho là thích đáng, (thí dụ:  các Nhà Xuất bản, sách Hướng dẫn, những kinh nghiệm giảng dạy,
 33.             những cơ hội nói trước công chúng, các Chương trình cải tiến, v.v…). Hãy kèm thêm những phụ bản mô tả.
 34.  

      

 

 

                                                                       Tôi Xin Dâng Hiến

 

Bất cứ lúc nào tôi rời khỏi Viện Thánh Kinh Toàn Cầu hay bỏ dở một hay nhiều bài học do GBI chu cấp, tôi

bằng lòng dâng hiến tất cả lệ phí cho GBI kể cả tổn phí cho các bài học. Để bù lại, tôi xin được cấp biên nhận

để khai thuế cho sự dâng hiến nầy.

 

 

Ký tên:   ------------------------------------------- 

 

Ngày:     ------------------------------------------- 

 

Nhân chứng:   ------------------------------------ 

Send comment
Your Name
Your email address