Friday
21
June
2024
(View: 41221)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41861)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42038)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

Miscellaneous Events (at the church)

Tuesday, April 7, 20152:14 PM(View: 4298)
blank
Happy Father's Day 2021Jun20
blank
Happy Father's Day 2021Jun20
blank
Happy Mother's Day 2021May09
blank
Father's Day 2019June16
blank
Father's Day 2019June16
blank
Mother's Day 2019May12
blank
Mother's Day 2019May12
blank
Mother's Day 2019May12
blank
Mother's Day 2019May12
blank
Mother's Day 2019May12
blank
Mother's Day 2019May12
blank
Mother's Day 2019May12
blank
Mother's Day 2019May12
blank
Mother's Day 2019May12
blank
Father's Day 2018Jun17
blank
Father's Day 2018Jun17
blank
Mother's Day 2018May13
blank
Mother's Day 2018May13
blank
Mother's Day 2018May13
blank
Mother's Day 2018May13
blank
Father's Day 2016Jun19
blank
Father's Day 2016Jun19
blank
Father's Day 2016Jun19
blank
Father's Day 2016Jun19
blank
Father's Day 2016Jun19
blank
Mother's Day 2016Ma08
blank
Mother's Day 2016Ma08
blank
Tet Feb,2016 - Pastors receiving Tet gifts from Church
blank
Fathers' Day, 2015
blank
Fathers' Day, 2015
blank
Fathers' Day, 2015
blank
Fathers' Day, 2015
blank
Fathers' Day, 2015
blank
Mother's Day, 2015
blank
Mother's Day, 2015
blank
Fathers' Day, 2013
Mothers' Day, May 2012
Mothers' Day, May 2012
Mothers' Day, May 2012
Mothers' Day, May 2012
blank
Christmas, 2011
blank
Phuong/Chi Grand Opening of their office, Nov 2011
<blank
Mothers' Day, May2010
blank
Christmas, 2006
blank
Christmas, 2006
blank
LavaLava, July 2004
blank
LavaLava, Jul 2004
Send comment
Your Name
Your email address
(View: 4125)
Vietnamese Full Gospel Church, Westminster, CA Band and Choirs
(View: 4696)
Miscelaneos events off site (not held at the church)
(View: 5590)
Global Bible Institute Graduation Ceremony at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA